Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

 

                                          

!

PRZYKŁAD
2

 

..............................

(Data i miejscowość)

.......................................

Imię i
nazwisko pracownika
.......................................

Adres zamieszkania

   
............................

Nazwa pracodawcy

 ............................

Dokładny adres    

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA
WYPOWIEDZENIEM

Niniejszym chciałbym rozwiązać  z dniem
.............................. r. (data rozwiązania umowy)  z
zachowaniem ................. okresu wypowiedzenia, bądź na mocy
porozumienia stron, umowę o pracę zawartą w dniu
.............................. r. (data zawarcia umowy)  w
................................................ (miejsce zawarcia
umowy), pomiędzy: 

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i
adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i
nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności
prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko
pracownika), zam. w ..............................................
(adres zamieszkania pracownika).

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie
zdobyłem (łam), pracując

w Państwa firmie.

Potwierdzenie odbioru

przez
pracodawcę:                                                                                         
Z poważaniem:

................................                                                                                  
.............................

   (data i
podpis)                                                                                         
(podpis pracownika)

Więcej informacji w artykule:

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV