Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Przedstawiamy Państwu przykładowy wzór, prezentujący, w jaki sposób można rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

Więcej informacji w artykule:

 

..............................

(data i miejscowość)

..................................

(pieczątka pracodawcy) 

..................................

(REGON - EKD) 

 

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA
POROZUMIENIEM STRON

 

Niniejszym za porozumieniem stron rozwiązujemy z dniem
........................ ........ r (data rozwiązania umowy) 
umowę o pracę, zawartą w dniu .......................... ........ r
(data zawarcia umowy), w
.................................................. (miejsce
zawarcia umowy), pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i
adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i
nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności
prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko
pracownika), zam. w ..............................................
(adres zamieszkania pracownika).

.............................                                                                   
       
.............................

(podpis
pracodawcy)                                              
                           
 (podpis pracownika)

Więcej informacji w artykule:

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV